Lejebestemmelser

Lejebestemmelser for Transformerstationen
Opdateret 1. april, 2024

 1. Ved booking eller reservation af lokaler anerkender lejer at bestemmelserne og vilkårene i nærværende aftale er gældende.
 2. Denne aftale omfatter lokaler på tidsbegrænsede lejevilkår som udlejes af Kulturbyen og dets underafdelinger, herunder Transformerstationen, Studio-R, Lydhuset, Kontorkollektivet og Havekaféen.
  Aftalen gælder ved leje af lokalerne Maskinsalen, Refugiet eller Stuen.
 3. Lokalelejen betales af arrangøren forud for arrangementets afholdelse. Booking/reservationen af lokalerne anses først som endelig, når lokalelejen er betalt.
 4. Annullering af booking skal ske senest 60 dage før datoen for arrangementet. Ved annullering refunderes lejebeløbet minus 25% af lejebeløbet. Ved sen annullering (indenfor 60 dage forud for arrangementet) refunderes lejebeløbet ikke.
 5. Såfremt at regeringen indfører corona-restriktioner, forsamlingsforbud eller andet uden for lejers kontrol, som gør det umuligt for lejer at gennemføre arrangementet, så har lejer ret til og er forpligtet til at udskyde arrangementet (ombooke til en anden ledig dato). Denne ombooking sker uden tab af depositum eller anden form for økonomisk last for lejer. Ombookingen kan dog kun ske til en dato i samme priskategori som den oprindeligt bookede dato. Så har lejer f.eks. booket et lokale en torsdag kan bookingen ikke flyttes til en lørdag med mindre lejer er indforstået med at betale prisdifferencen.
 6. Lejer forpligter sig til at behandle lokaler og inventar forsvarligt og er erstatningspligtig for tyveri eller for skader som lejer forvolder under lejerperioden. Lejer skal altid gøre opmærksom på, hvis noget bliver ødelagt under lejeperioden. Udgifter til eventuelle skader, reparationer eller generhvervelse faktureres til lejer efter endt lejeperiode.
 7. Lejer er ansvarlig for oprydning af lokalerne. Borde, stole og andet inventar, som lejer tager på lageret skal stilles tilbage samme sted som det er taget. Glas, tallerkener, service skal vaskes op (i industriopvaskeren) og stilles på plads de rigtige steder i køkkenet. Eventuelt ophængt pynt skal nedtages. Affald skal i containerne uden for huset og lokalerne skal tømmes for private ejendele.
 8. Det er ikke tilladt at affyre nogen form for konfetti i lokalerne, da det klistrer fast til gulvene og rengøringsmaskinerne kan ikke opsamle det. Det betyder at konfetti skal kradses op med en fingernegl. Hvis der alligevel affyres konfetti skal er lejer forpligtet til at opsamle al konfetti inden lokalet forlades. Hvis der er konfetti i lokalet efter festen vil lejer modtage en ekstraregning for mangelfuld oprydning.
 9. Ingen former for rygning er tilladt indendørs i Kulturbyens lokaler. Hvis der ryges i lokalerne opkræves en bøde på kr. 5.000,- for hver af lejeperiodens dage.
 10. Rygning foregår i gården og du er ansvarlig for at informere gæsterne om, at de skal benytte de opstillede askebægre. Hvis lejerens gæster smider cigaretskodder på jorden, hører det under lejers oprydningsansvar at opsamle skodderne inden rengøringspersonalet kommer.
 11. Det er ikke tilladt at bruge nogen former for røg- eller dampkanoner. Dels reagerer husets røgalarmer på dem og dels efterlader røgen fedt på vægge og vinduer. Hvis der bruges røg-kanoner vil de indvendige vinduer blive renset/pudset for lejers regning.
 12. Når der spilles høj musik, uanset tidspunktet, skal alle vinduer og døre til lokalet være lukket. Efter de angivne tidspunkter skal lydniveauet dæmpes til et niveau, hvor det ikke kan være til gene for naboerne.
 13. Hvis naboerne klager eller hvis politiet tilkaldes vil arrangementet blive lukket af Kulturbyen. I tilfælde af en sådan lukning, refunderes lejebeløbet ikke.
 14. Hvis lokalerne benyttes til andre formål end hvad der er aftalt med Kulturbyen som formålet med lejen, så vil arrangementet blive lukket. I tilfælde af en sådan lukning, refunderes lejebeløbet ikke.
 15. Personale fra Kulturbyen har ret til at dukke uanmeldt op under arrangementet og kontrollere at arrangementet forløber planmæssigt og i overensstemmelse med nærværende aftale.
 16. Ved private arrangementer kræves det, at lejer tilvælger slutrengøring. Prisen for slutrengøring findes på Transformerstationens hjemmeside.
 17. Lejer skal sørge for at rydde op og vaske op, så slutrengøringen kan foregå uhindret. Lejer er forpligtet til at aflevere det/de lejede lokaler tilbage i samme stand som ved starten af lejeperioden. Hvis lejers oprydning eller opvask er mangelfuld vil lejer blive opkrævet ekstra betaling (kr. 475/time) for den tid som Kulturbyen skal bruge på at rydde op efter arrangementet. Hvis arrangørerens gæster har kastet op i lokalerne forventes det, at arrangøren selv sørger for rengøring af dette i forbindelse med oprydning. Hvis kulturbyens rengøringspersonale skal tage sig af rengøring af opkast eller andet som følger uansvarlig adfærd, opkræves et gebyr på kr. 900,- i tillæg til den obligatoriske rengøringsbetaling.
 18. Lejer er pligtig til selv at forsikre eget udstyr som medbringes i Kulturbyens lokaler. Kulturbyen, dets datterselskaber og underafdelinger kan ikke drages til ansvar for skader på eller tyveri af hverken lejers eller dennes gæsters udstyr eller ejendele.
 19. Færdsel i Transformerstationen og indendørs og udendørs på områder som drives af Kulturbyen sker på eget ansvar. Kulturbyen kan ikke drages til ansvar på personskade af nogen art, hverken på lejer eller på lejers gæster, som følge af adgang til Kulturbyens lokaler, områder eller faciliteter.
 20. Nøgler og/eller adgangskoder udleveres efter aftale med den bookingansvarlige kontaktperson hos Kulturbyen. Hvis nøglerne bortkommer vil de pågældende låse blive omstillet for lejers regning.
 21. Lejer skal sikre at alle døre og vinduer er lukkede og forsvarligt aflåst og at alarmsystemet er tilkoblet ved lejeperiodens afslutning.
 22. Check-in kan ske alle dage fra kl. 09.00.
  Check-out skal ske senest kl. 05.00 den efterfølgende morgen.

Ved akut behov for hjælp, kontakt Rasmus Tanstrup på telefon 2534 9131 eller Kasper Hjorth på telefon 26 838 839.