Lejebestemmelser

Lejebestemmelser for Transformerstationen
Opdateret 14. juni, 2021

 1. Ved booking eller reservation af lokaler anerkender lejer at bestemmelserne og vilkårene i nærværende aftale er gældende.
 2. Denne aftale omfatter lokaler på tidsbegrænsede lejevilkår som udlejes af Kulturbyen og dets underafdelinger, herunder Transformerstationen, Studio-R, Lydhuset og Havekaféen.
  Aftalen gælder ved leje af Maskinsalen, Refugiet eller Stuen.
 3. Lokalelejen betales af arrangøren forud for arrangementets afholdelse. Booking/reservationen af lokalerne anses først som endelig, når lokalelejen er betalt.
 4. Annullering af booking skal ske senest 30 dage før datoen for arrangementet. Ved annullering refunderes lejebeløbet minus 25% af lejebeløbet. Ved sen annullering (indenfor 30 dage forud for arrangementet) refunderes lejebeløbet ikke.
 5. Såfremt at regeringen pludeslig indfører corona-restriktioner, forsamlingsforbus eller andet uden for lejers kontrol, som gør det umuligt for lejer at gennemføre arrangementet som planlagt, så har lejer ret til at udskyde arrangementet (ombooke til en anden ledig dato) uden tab af depositum eller anden form for økonomisk last for lejer.
 6. Lejer forpligter sig til at behandle lokaler og inventar forsvarligt og er erstatningspligtig for tyveri eller for skader som lejer forvolder under lejerperioden. Lejer skal altid gøre opmærksom på, hvis noget bliver ødelagt under lejeperioden. Udgifter til eventuelle skader, reparationer eller generhvervelse faktureres til lejer efter endt lejeperiode.
 7. Ingen former for rygning er tilladt indendørs i Kulturbyens lokaler. Hvis der ryges i lokalerne opkræves en bøde på kr. 5.000,- for hver af lejeperiodens dage.
 8. Når der spilles høj musik, uanset tidspunktet, skal alle vinduer og døre til lokalet være lukket. Efter de angivne tidspunkter skal lydniveauet dæmpes til et niveau, hvor det ikke kan være til gene for naboerne.
 9. Hvis naboerne klager eller hvis politiet tilkaldes vil arrangementet blive lukket af Kulturbyen. I tilfælde af en sådan lukning, refunderes lejebeløbet ikke.
 10. Hvis lokalerne benyttes til andre formål end hvad der er aftalt med Kulturbyen som formålet med lejen, så vil arrangementet blive lukket. I tilfælde af en sådan lukning, refunderes lejebeløbet ikke.
 11. Personale fra Kulturbyen har ret til at dukke uanmeldt op under arrangementet og kontrollere at arrangementet forløber planmæssigt og i overensstemmelse med nærværende aftale.
 12. Ved private arrangementer kræves det, at lejer tilvælger slutrengøring. Prisen for slutrengøring findes på Transformerstationens hjemmeside.
 13. Lejer skal sørge for at rydde op og vaske op, så slutrengøringen kan foregå uhindret. Lejer er forpligtet til at aflevere det/de lejede lokaler tilbage i samme stand som ved starten af lejeperioden. Hvis lejers oprydning eller opvask er mangelfuld vil lejer blive opkrævet ekstra betaling (kr. 375/time) for den tid som Kulturbyen skal bruge på at rydde op efter arrangementet. Hvis arrangørerens gæster har kastet op i lokalerne forventes det, at arrangøren selv sørger for rengøring af dette i forbindelse med oprydning. Hvis kulturbyens rengøringspersonale skal tage sig af rengøring af opkast eller andet som følger uansvarlig adfærd, opkræves et gebyr på kr. 800,- i tillæg til den obligatoriske rengøringsbetaling.
 14. Lejer er pligtig til selv at forsikre eget udstyr som medbringes i Kulturbyens lokaler. Kulturbyen og dets underafdelinger kan ikke drages til ansvar for skader eller tyveri af lejers udstyr.
 15. Færdsel i Transformerstationen og indendørs og udendørs på områder som drives af Kulturbyen sker på eget ansvar. Kulturbyen kan ikke drages til ansvar på personskade af nogen art, hverken på lejer eller på lejers gæster, som følge af adgang til Kulturbyens lokaler, områder eller faciliteter.
 16. Nøgler og/eller adgangskoder udleveres efter aftale med den bookingansvarlige kontaktperson hos Kulturbyen. Hvis nøglerne bortkommer vil de pågældende låse blive omstillet for lejers regning.
 17. Lejer skal sikre at alle døre og vinduer er lukkede og forsvarligt aflåst og at alarmsystemet er tilkoblet ved lejeperiodens afslutning.
 18. Check-in kan ske alle dage fra kl. 09.00.
  Check-out skal ske senest kl. 05.00 den efterfølgende morgen.

Ved akut behov for hjælp, kontakt Rasmus Tanstrup på telefon 2534 9131 eller Kasper Hjorth på telefon 26 838 839.